Grafisk form och illustrationer. Böckerna riktar sig mot elever med svenska som andraspråk.
Uppdragsgivare: Gleerups